poniedziałek, 14 maja 2018

Statut Fundacji Pręgowane i skrzydlateSTATUT FUNDACJI PRĘGOWANE I SKRZYDLATE

Postanowienia ogólne
§1.
1. Fundacja pod nazwą „Pręgowane i skrzydlate”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
  • Aleksandrę Soczyńską –Kardysz
zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra Garusa w kancelarii notarialnej we Wrocławiu przy placu Powstańców Śląskich 17A/217, w dniu 21.09.2016,  działa na podstawie polskiego prawa oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana jest z żadnym wyznaniem.
3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
4. Fundacja podejmując jakiekolwiek działania, w szczególności wobec swoich członków, wolontariuszy, pracowników lub ich osób bliskich, jest zobowiązana przestrzegać przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U, Nr 96, poz. 873 ze zmianami).
§2.
1. Fundacja posiada osobowość prawną .
2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
§3.
1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Wrocław.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
4. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu i zakresie działania, jak również ich przedstawicielem.
5. Fundacja może posiadać swoje oddziały i filie w Polsce i poza granicami oraz ustanawiać w kraju i zagranicą swoich przedstawicieli.
6. Do osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych.
§4.
1. Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej Fundatora i Wolontariuszy.
2. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników.
§5.
Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest  minister właściwy do spraw środowiska.
§6.
1. Fundacja posługuje się pieczęcią Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§7.
Fundacja może ustanawiać odznaki, tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji
§8.
Celami Fundacji są:
1. Niesienie pomocy chorym, cierpiącym, bezpańskim, porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.
2. Udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym oraz współpraca z tego typu placówkami i osobami.
3. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczenia populacji zwierząt oraz realizację programu kastracji.
4. Upowszechnianie i ochrona praw zwierząt oraz rozpowszechnianie informacji, metod          i technik w zakresie działalności na rzecz zwierząt.
5. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami
6. Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt.
7. Ochrona środowiska i ochrona zwierząt.
8. Rozszerzanie i pogłębianie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska.
9. Propagowanie i organizacja wolontariatu.
10. Organizowanie, wspieranie i prowadzenie prozwierzęcych akcji edukacyjnych, spotkań, festynów, prozwierzęcy lobbing, wydawanie materiałów edukacyjnych, udzielanie porad,            informacji oraz podejmowanie innych działań propagujących opiekę nad zwierzętami oraz odpowiedzialne postępowanie ze zwierzętami.
11. Organizowanie szkoleń dla zwierząt i ich opiekunów a także szkolenie wolontariuszy.
12. Prowadzenie badań oraz popieranie prac naukowych z zakresu opieki i ochrony nad zwierzętami.
13. Propagowanie i realizacja animaloterapii w szczególności dogoterapii i hippoterapii jako metody wspomagającej leczenie dzieci, młodzieży i dorosłych.
14. Ochrona i promocja zdrowia.
15. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
16. Działania na rzecz osób wykluczonych społecznie.
§9.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie działalności adopcyjnej.
2. Leczenie zwierząt – w tym działania zmierzające do ograniczenia ilości zwierząt niechcianych,  realizowanie programu kastracji i sterylizacji.
3. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji.
4. Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych oraz prowadzenie działalności propagandowej, edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej, w tym opracowywanie                          i publikowanie materiałów poświęconych szeroko pojętej problematyce ochrony praw zwierząt, ochrony środowiska naturalnego, promocji zdrowego stylu życia i odżywiania, organizowanie szkoleń edukacyjnych, wykładów, konferencji i warsztatów.
5. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym                            i pokrzywdzonym.
6. Organizowanie społeczności lokalnej przy pracach związanych z polepszaniem warunków bytowych zwierząt w potrzebie.
7. Budowa, utrzymanie i prowadzenie noclegowni, schronisk, przytulisk, azyli, hoteli                       i domów tymczasowych dla bezdomnych zwierząt.
8. Umieszczanie zwierząt w domach tymczasowych i innych placówkach przystosowanych do opieki nad nimi.
9. Wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, cierpiącym, chorym, skrzywdzonym i porzuconym.
10. Prozwierzęcy lobbing.
11. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.
12. Organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na cele statutowe.
13. Prowadzenie badań oraz popieranie prac naukowych z zakresu opieki i ochrony nad zwierzętami
14. Propagowanie i organizacja wolontariatu
15. Inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.
§10.
Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do celów statutowych.
Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego i organizacyjnego wyodrębnienia.
§11.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą dopiero po podjęciu decyzji przez Fundatora, co do rozpoczęcia działalności gospodarczej i po zarejestrowaniu Fundacji w rejestrze przedsiębiorców. Do tego momentu Fundacja ma status osoby prawnej non profit
Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe.
§12.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
Formy działania
§13.
Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez :
1. Prowadzenie działalności adopcyjnej.
2. Leczenie zwierząt – w tym działania zmierzające do ograniczenia ilości zwierząt niechcianych,  realizowanie programu kastracji i sterylizacji.
3. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji.
4. Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych oraz prowadzenie działalności propagandowej, edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej o charakterze niedochodowym, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych szeroko pojętej problematyce ochrony praw zwierząt, ochrony środowiska naturalnego, promocji zdrowego stylu życia i odżywiania, organizowanie szkoleń edukacyjnych, wykładów, konferencji i warsztatów.
5. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi,  których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym.
6. Organizowanie społeczności lokalnej przy pracach związanych z polepszaniem warunków bytowych zwierząt w potrzebie.
7. Budowa, utrzymanie i prowadzenie noclegowni, schronisk, przytulisk, azyli, hoteli                       i domów tymczasowych dla bezdomnych zwierząt.
8. Umieszczanie zwierząt w domach tymczasowych i innych placówkach przystosowanych do opieki nad nimi.
9. Wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, cierpiącym, chorym, skrzywdzonym i porzuconym.
10. Prozwierzęcy lobbing.
11. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.
12. Organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na cele statutowe.
13. Prowadzenie badań oraz popieranie prac naukowych z zakresu opieki i ochrony nad zwierzętami
14. Propagowanie i organizacja wolontariatu
15. Inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.
Fundacja realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez :
1.      Prowadzenie działalności propagandowej, edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej,          w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych szeroko pojętej problematyce ochrony praw zwierząt, opieki nad zwierzętami, ochrony środowiska naturalnego, promocji zdrowego stylu życia i odżywiania oraz organizowanie szkoleń edukacyjnych, wykładów, konferencji i warsztatów związanych z tymi zagadnieniami.
2.   Organizowanie szkoleń dla zwierząt i ich opiekunów.
3.  Inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.
Majątek i dochody Fundacji
§14.
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski  w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) wpłacony przez Fundatora oraz środki finansowe i materialne, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
§15.
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji oraz innych praw majątkowych,
5. odsetek bankowych,
6. przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
7. innych źródeł prawnie dozwolonych.
§16.
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
§17.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§18.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.
§19.
Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”.
§20.
Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
§21.
Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
§22.
Zabrania się zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Władze Fundacji
§23.
Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.
Zarząd Fundacji
§24.
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Fundacji.
Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji pełni Fundator lub Członek Zarządu wskazany przez Fundatora
2. Fundator może wchodzić w skład Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Jeżeli po upływie trzyletniej kadencji nowy zarząd nie zostanie powołany, dotychczasowy pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy zarząd.
4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
5. Kolejny Zarząd powołuje Rada Fundacji spośród osób zaproponowanych przez Fundatora.
6. Członkowstwo Fundatora w Zarządzie Fundacji wygasa jedynie w przypadku śmierci lub złożenia przez niego rezygnacji. Upływ kadencji Zarządu Fundacji nie ma wpływu na członkowstwo Fundatora w Zarządzie Fundacji.
7. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.
8. Członkowstwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu, utraty praw obywatelskich, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, śmierci Członka Zarządu, nienależytego wypełniania obowiązków przez Członka Zarządu, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu oraz wskutek odwołania przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady .
9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok.
10. Zarząd Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu – konieczne jest poinformowanie wszystkich członków Zarządu przynajmniej                                   z czternastodniowym wyprzedzeniem.
11. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
12. Posiedzenie Zarządu prowadzi Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności jego Zastępca. Gdy i ten jest nieobecny, posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem spośród obecnych członków Zarządu.
13. Głosowanie na posiedzeniach jest jawne.
14. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
§25.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony są Prezes Zarządu Fundacji lub Zastępca Prezesa Fundacji jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
    a. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
    b. realizacja celów statutowych,
    c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
    d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 
        Fundacji,
    e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym
        w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji,
    f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
    g. składanie wniosków do Rady Fundacji o zmianę statutu,
    h. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,              
i. nadzór nad działalnością Fundacji, uchwalanie regulaminów,
    j. powoływanie oddziałów, filii i przedstawiciel Fundacji oraz określenie siedziby, obszaru     
       i zakresu ich działania,
   k. podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułów honorowych,
   l. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
4. Zarząd sporządza roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z realizacji celów Fundacji i przedstawia je Radzie Fundacji
Rada Fundacji
§26.
1. Organem kontrolnym i opiniującym Fundacji jest Rada Fundacji, składająca się z dwóch  do pięciu członków,
2. Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Fundator.
3. Następnych członków Rady Fundacji, na miejsce osób, które przestały pełnić funkcję lub dla rozszerzenia swojego składu powołuje Rada Fundacji bezwzględną ilością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Rady.
4. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata.
5. Członkiem Rady może być Fundator.
6. Nie można łączyć członkowstwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
§27.
1. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu;
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
2. Członkowie Rady Fundacji mogą być powoływani na następną kadencję.
3. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji.
4. Członkowstwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą upływu kadencji, złożenia pisemnej rezygnacji Radzie Fundacji, śmierci członka Rady, lub odwołania przez Fundatora.
5. Fundator ma prawo odwołać członka Rady Fundacji w każdym czasie o ile jego działania będą godziły w dobre imię Fundacji lub narażają Fundację na straty materialne.
6. Rada Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równowagi przeważa głos prowadzącego obrady.
7. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednaj niż raz w roku.
8. Na pierwszym posiedzeniu Rada Fundacji wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.
9. Posiedzenia mogą być zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji, Fundatora lub Zarządu.
10. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący. Gdy obaj są nieobecni, posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem spośród obecnych członków Zarządu
11. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą Fundatorzy oraz członkowie Zarządu.
12. Posiedzenie, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
13. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.
14. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.
15. Do obowiązków Rady Fundacji należy ponadto:
  1. rozpatrywanie i opiniowanie planów finansowych i rzeczowych Zarządu oraz sprawozdań z ich realizacji,
  2. ustalanie kierunków i form działania Fundacji,
  3. realizacja innych zadań Fundacji, związanych z jej statutowym celem,
  4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności i udzielanie absolutorium Zarządowi,
  5. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
  6. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
  7. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów
Zmiana statutu
§28.
1. Zmiana statutu nie może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim Fundacji.
2. Statut Fundacji może być zmieniony na mocy uchwały Zarządu Fundacji za zgodą Rady Fundacji.
3. Uchwała w sprawie zmiany Statutu zapada większością 2/3 oddanych, ważnych głosów.
4. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.
Połączenie z inną fundacją
§29.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§30.
Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.
Likwidacja Fundacji
§31.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw środowiska.
§32.
Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
§33.
Członkowie ostatniego Zarządu Fundacji są jej likwidatorami, chyba, że Rada Fundacji postanowi inaczej.
§33.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
Postanowienia końcowe
§34.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.
§35.
Zmiany w statucie  wynikające z powołania organu nadzorującego Zarząd Fundacji oraz z dostosowania jego zapisów do nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wejdą w życie w dniu wpisania tych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.
Wrocław 21.09.2016

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza